Transparentná spolupráca – Kódex federácie EFPIA v oblasti zverejňovania

efpiaPodporujeme väčšiu transparentnosť vo vzťahu medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi a organizáciami. Dbáme na dodržiavanie Kódexu federácie EFPIA v oblasti zverejňovania.

Spoločnosť ALK ABELLÓ je EBE člen EFPIA.

Významné európske spoločnosti z 33 krajín sa zaviazalo uplatňovať Kódex federácie EFPIA v oblasti zverejňovania (úplný názov: Kódex Európskej federácie farmaceutických odvetví a asociácií v oblasti zverejňovania prevodov hodnoty zo strany farmaceutických spoločností v prospech zdravotníckych pracovníkov a organizácií). Je to dobrovoľný záväzok, na základe ktorého sa od všetkých členských spoločností federácie EFPIA požaduje, aby zverejňovali informácie o prevodoch hodnoty na zdravotníckych pracovníkov a zdravotnícke organizácie.

V súlade s týmto kódexom budú všetky členské spoločnosti federácie EFPIA, vrátane spoločnosti ALK ABELLÓ , zverejňovať všetky priame a nepriame, peňažné a nepeňažné prevody hodnôt súvisiacich s vývojom humánnych liekov viazaných na lekársky predpis a ich uvedením na trh. Prvé zverejnenie informácií súvisiacich s platbami vykonanými v roku 2015 sa uskutoční najneskôr do konca júna 2016.

Od roku 2017 zverejňujeme tieto informácie na stránke https://www.alk.net/sk/transparentna-spolupraca-kodex-federacie-efpia-v-oblasti-zverejnovania